Kahden teoksen hiilijalanjälkilaskelma

Osana Festivals’ Path -hanketta ANTI-festivaalin ekokoordinaattori Saara Korpela laski kahden vuonna 2022 ANTI-festivaalilla ja Homo Novus -festivaalilla vierailleen teoksen hiilijalanjäljen.

Hiilijalanjäljen laskenta on yksi monista työkaluista, jotka auttavat toteuttamaan ja seuraamaan siirtymää ekologisesti kestäviin käytäntöihin. Ilmastonmuutoksen peruuttamattomien vaikutusten välttämiseksi maapallon lämpötila ei saisi vuoteen 2100 mennessä nousta yli 1,5°C. Tämä tarkoittaa, että kuluttajien hiilijalanjäljen tulisi pienentyä korkean tulotason maissa yli 90 % vuoteen 2050 mennessä.

Tämän hiilijalanjälkilaskennan tavoitteena oli saada vertailukelpoista tietoa kansainvälisten festivaalituotantojen päästöistä ympäristökuormituksen pienentämisen tueksi. Laskelmassa tarkasteltiin Oh Europa -teoksen ja Last Night of the Deer -teoksen hiilijalanjälkeä osana Festivals’ Path -hanketta.

Laskelman tulokset

Action Hero: Oh Europa
Matkat 2000 kg CO2e
Majoitus 510 kg CO2e
Yhteensä 2510 kg CO2e

Jānis Balodis & Nahuel Cano: The Last Night of the Deer
Matkat 810 kg CO2e
Majoitus 960 kg CO2e
Sähkö 220 kg CO2e
Yhteensä 1990 kg CO2e

Yleisön matkat yhteensä (arvio) 9600 kg CO2e

Kuopion esityksissä kävijöitä oli 210, Riiassa luultavasti kaksi kertaa enemmän, yhteensä arviolta 600 kävijää. Kahden tuotannon kokonaispäästöt (4500 kg CO2e) jaettuna kävijämäärällä (600) tekee yhteensä 7,5 kg CO2e/kävijä. Tämä vastaa päästöiltään noin kahta Hesburgerin kerroshampurilaista.

Koska kävijät ovat todennäköisesti osallistuneet muihinkin ANTI-festivaalin ja Homo Novus -festivaalin tapahtumiin ja esityksiin, yleisön matkojen päästöt jakautuvat kaikkien niiden tapahtumien ja esitysten kesken, joihin kävijät ovat osallistuneet, joten kävijäkohtainen hiilijalanjälki kutakin esitystä kohden on todennäköisesti tässä arvioitua pienempi.

Vertailu – mitä jos?

Osana Festivals’ Path -hanketta vuonna 2022 sitouduimme tuottamaan tässä laskelmassa tarkastellut teokset niin, että taiteilijat ja tarvikkeet matkustavat maateitse lentämisen sijaan. Jos taiteilijat olisivat matkustaneet tapahtumapaikoille lentokoneella, taiteilijoiden matkojen päästöt olisivat olleet suuremmat:

Action Hero: Oh Europa
Matkat 3700 kg CO2e (1700 kg CO2e enemmän kuin maata pitkin)
Majoitus 250 kg CO2e
Yhteensä 3 950 kg CO2e

Jānis Balodis & Nahuel Cano: The Last Night of the Deer
Matkat 3 300 kg CO2e (2490 kg CO2e enemmän kuin maata pitkin)
Majoitus 960 kg CO2e
Sähkö 220 kg CO2e
Yhteensä 4 480 kg CO2e

Yleisön matkat yhteensä, (arvio) 15 400 kg CO2e (5800 kg CO2e enemmän kuin maata pitkin)

Yksittäisten matkustajien valinnoilla on suuri vaikutus yleisön matkojen hiilijalanjälkeen. Jos kuvitellaan, että viisi junalla tapahtumaan saapunutta matkustajaa olisi matkustanut Helsingistä Kuopioon junan sijaan lentokoneella, yleisömatkojen kokonaispäästöt olisivat olleet 1 900 kg CO2e (lähes 20 %) suuremmat. Yksi lento New Yorkista Helsingin kautta Kuopioon olisi aiheuttanut peräti 3 900 kg CO2e (yli 40 %) lisäpäästöt yleisön matkustuspäästöihin.

Yksittäisten lentojen suuret päästömäärät korostavat reitti- ja aikataulusuunnittelun merkitystä. On tärkeää myös punnita päästöjen ja lentämisen tuoma hyöty kussakin tapauksessa. On selvää, että maata pitkin matkustaminen tuottaa vähemmän päästöjä kuin lentomatkustaminen.

Tulokset eriteltynä

Oh Europa -teoksen päästötiedot (2 510 kg CO2e) saatiin suoraan taiteilijaryhmältä, eikä tarkempaa erittelyä ole saatavilla.

Last Night of the Deer -teoksen päästöt (1 990 kg CO2) koottiin itse, ja ne koostuivat seuraavista osista:

Taiteilijoiden matkat
Riika – Tallinna – Helsinki – Kuopio (auto, harjoitukset heinäkuu) 270 kg CO2e
Tallinna – Helsinki (lautta, 2 henkilöä + 1 auto) 84 kg CO2e
Henkilöautoilu Kuopiossa harjoitusten aikana 23 kg CO2e
Henkilöautoilu Kuopiossa festivaalin aikana 23 kg CO2e
Autoilu Riiassa harjoitusten ja festivaalin aikana 0 kg CO2e
Riika – Tallinna– Helsinki – Kuopio (auto, festivaali syyskuu) 270 kg CO2e
Tallinna – Helsinki (lautta, 2 henkilöä + 1 auto) 84 kg CO2e

Yleisön bussikuljetus esityspaikalle
Kaupungintalo – Länsirannantie, 2 kuljetusta 57 kg CO2e

Majoitus
Huoneisto Riiassa, 2 kuukautta 360 kg CO2e
Huoneisto Kuopiossa (harjoitukset 24.–29.7.) 113 kg CO2e
Hotelli Kuopiossa (festivaalin aikana 11.–17.9.) 490 kg CO2e

Sähkö
Riika, kulttuurikeskus Rītausma, arvio 209 kg CO2e
Kuopio, harjoitukset heinäkuussa 0 kg CO2e
Kuopio, esitykset festivaalin aikana 13 kg CO2e

Last Night of the Deer -teoksen päästöistä 670 kg CO2 (38 %) syntyi Kuopiossa ja 570 kg CO2e (33 %) Riiassa. Matkat kaupunkien välillä tuottivat päästöjä 510 kg CO2e (29 %).

Laskelman opit ja anti

Tästä kokeilusta on paljon opittavaa. Hiilijalanjäljen laskeminen olisi syytä integroida paremmin hankkeen ja teostuotantojen elinkaareen. Projektien aikana tarvitaan järjestelmällisempää tiedonkeruuta luotettavamman tiedon saamiseksi.

Suosituksia laskelmien tekijöille jatkossa
1) Pidä lyhyt luento hiililaskennasta kaikille sidosryhmille ennen kuin teet mitään
2) Ilmoita hiilijalanjälkilaskelman laajuus ja käytetyt päästökertoimet/laskin
3) Määritä kerättävät tiedot ja nimeä henkilöt, joiltä kerättäviä tietoja pyydetään tai joiden työtehtäviin tietojen kerääminen kuuluu
4) Sisällytä tieto tarvittavien tietojen keräämisestä taiteilijoiden kanssa tehtyihin sopimuksiin; selvitä, keräävätkö he jo tietoja tai laskevatko he hiilijalanjälkeään
5) Sisällytä vaatimus tarvittavien tietojen keräämisestä tapahtumapaikkojen kanssa tehtyihin sopimuksiin; selvitä, keräävätkö he jo tietoja tai laskevatko he hiilijalanjälkeään
6) Tiedonkeruuta yleisön matkoista voidaan parantaa – erityisesti kutsuvieraiden osalta, joiden reitit ovat muutenkin tiedossa
7) Luo selkeät rutiinit tiedonkeruuta varten; laskelmaan voisi myös sisällyttää useampia osa-alueita, jotta saataisiin kattavampi kuva festivaalituotannon hiilijalanjäljestä

Tulevaisuuden tavoitteet

Seuraaville vuosikymmenille on asetettu hiilibudjettitavoitteet, jotka kuvataan hiilidioksidiekvivalenttitonneina per henkilö. Toinen tapa kuvata vaaditun muutoksen suuruutta on ”Hesburger-indeksi”: siinä hiilibudjetin yksikkönä on kerroshampurilainen.

Jotta lämpötila pysyisi alle 1,5 asteen, suomalaisen keskivertokuluttajan hiilibudjetin tulisi olla:
Vuonna 2020: 8 kerroshampurilaista päivässä (10,4 tonnia CO2e/vuosi)
Vuonna 2030: 2 kerroshampurilaista päivässä (2,5 t CO2e/vuosi)
Vuonna 2040: 1 kerroshampurilainen päivässä (1,4 t CO2e/vuosi)
Vuonna 2050: 0,5 kerroshampurilaista päivässä (0,7 t CO2e/vuosi)

On syytä huomata, että vuoden 2050 hiilibudjetti on hyvin tiukka. Koska kulttuurin ja elämäntapojen muutos on hidasta, on polttava tarve suunnannäyttäjille, henkilöille, jotka elävät vuoden 2050 budjetin mukaisesti jo kauan ennen vuotta 2050. Tarvitaan myös organisaatioita, jotka luovat uusia, kestäviä tapoja tuottaa ja kokea kulttuuria ja ylläpitää kansainvälisiä verkostoja, jotka edistävät keskinäistä ymmärrystä ja jopa maailmanrauhaa.

Nämä tekijät mielessä suosittelen, että festivaalin ja yksittäisten tuotantojen päästöjä sekä niiden laajempaa vaikutusta ympäröiviin ihmisiin ja kulttuuriin seurataan jollakin selkeällä ja yksinkertaisella tavalla.

Toisekseen suosittelen, että matkojen päästöistä tehtäisiin etukäteislaskelmia, joita voitaisiin käyttää viestinnässä yleisölle ja taiteilijoille.

Artikkelikuva:
Last Night of the Deer performance in Haminalahti Village Hall. Photo: Akseli Muraja.